browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bewering N-VA over gemeentelijke opcentiemen onjuist

Posted by on 4 november 2013

De bewering van Jan Jambon, de Kamerfractieleider van de N-VA, als zou de federale regering dit jaar bewust een pak minder ontvangsten uit de gemeentelijke opcentiemen doorstorten aan de lokale besturen, is onjuist. Dat zegt de federale overheidsdienst Financiën in een reactie.

Volgens Jambon dient het manoeuvre van de regering om de federale begroting recht te trekken, maar de FOD Financiën zegt dat het niet klopt dat een deel van de opcentiemen met opzet niet worden doorgestort. Ze merkt op dat de inkohieringen globaal op koers zijn. “Eind oktober werden reeds ruim 3,5 miljoen aanslagbiljetten uitgestuurd, wat nauw aansluit bij het ritme van 2012.”

Net als de andere jaren doet de federale overheid een eerste doorstorting van gemeentelijke opcentiemen op het einde van het jaar, gebaseerd op een raming, om volgend jaar het saldo te betalen. “Die betalingen zijn telkens de exacte weerspiegeling van wat de federale staat in kas heeft. Er wordt aan de gemeenten betaald op basis van wat er precies door de federale overheid werd ontvangen”, luidt het. “Zo zullen lagere doorstortingen einde 2013 louter eventuele lagere kasontvangsten voor de federale overheid op 31 december 2013 weerspiegelen.”

Wat per einde 2013 door de federale overheid aan de gemeenten betaald wordt, wordt geraamd op basis van de inkohieringen eind oktober. Er kan inderdaad voorlopig aanleiding zijn tot lagere ontvangsten, maar daar is een logische verklaring voor. “Het relatieve aandeel van de vooraf ingevulde aangiftes in het totaal van de aangiftes die op 31 oktober werden ingekohierd, vergrootte dit jaar. Deze vooraf ingevulde aangiftes betreffen doorgaans opbrengsten die relatief minder zwaar wegen.”

Financiën merkt tot slot ook op dat de laatste ramingen van de fiscale ontvangsten aantonen dat die ontvangsten exact op koers zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge